Pri objednávke nad 50 € s DPH Vám tovar dovezieme zdarma.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

  1. Základné ustanovania
   • Predávajúci:
    CEBRA s.r.o.
    17. novembra 100, 08001 Prešov, Slovensko

    IČO: 46702083
    IČ DPH: SK2023543962
    DIČ: 2023543962

    e-mail: [email protected]
    tel:(+421) 948 64 24 34

    Zapísaná v Obchodnom registri SR: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 26151/P
    Prevádzka internetového obchodu predávajúceho „www.cebra.sk“ 17. novembra 100 080 01, Prešov
    Číslo účtu pre bezhotovostné platby IBAN : SK80 1100 0000 0029 2787 8395
    SWIFT : TATRSKBX


  2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
   1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu po. tvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

   2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

   3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená - spresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu kupujúceho.

   4. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.


  3. Objednávka a spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy
   1. Kupujúci si objedná výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

   2. Povinné údaje na objednávke:
    • Objednávka od právnickej osoby – firmy:
     • názov firmy
     • sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri)
     • IČO a IČDPH, ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľ. činnosť
     • meno a priezvisko človeka zodpovedného za objednávku
     • kód a názov produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
     • množstvo
     • telefón a e-mail kupujúceho
     • vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
     • adresu pre doručenie tovaru
    • Objednávka od fyzickej osoby – súkromnej osoby:
     • meno a priezvisko kupujúceho
     • kód a názov produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
     • množstvo
     • telefón a e-mail kupujúceho
     • vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
     • adresu pre doručenie tovaru


  4. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy
   1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.

   2. Objednávka je predávajúcim akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.

   3. Akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, identifikáciu predávajúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov, množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie a dobe dodania objednaného tovaru.

   4. Predávajúci akceptované objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.


  5. Práva a povinnosti zmluvných strán
   • Základné práva a povinnosti predávajúceho:
    • má povinnosť dodať tovar/službu na základe akceptovanej objednávky kupujúcemu, v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
    • má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
    • má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad v slovenskom jazyku.
    • má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

   • Základné práva a povinnosti kupujúceho:
    • je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.
    • je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
    • je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
    • má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


  6. Ceny, platobné, poštovné a dodacie podmienky
   1. Všetky ceny uvedené na stránkach sú s DPH. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

   2. Znížená cena tovaru, platí len do vypredania zásob. Teda je obmedzená množstvom daného tovaru v zníženej cene. Po jeho vypredaní (aj v prípade, ak zákazník objednal väčšie množstvo) má predajca právo ponúknuť zákazníkovi rovnaký tovar v bežnej cene, pokiaľ je tento dostupný na sklade. Zákazník má právo odmietnuť takto ponúknutý tovar.

   3. Za tovar v internetovom obchode môže kupujúci uhradiť cenu týmito spôsobmi:
    • Platobnou kartou online - Platba na platobnej bráne 
    • Dobierkou - Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom kuriéra. Ako daňový doklad o zaplatení slúži zákazníkovi potvrdenie o zaplatení od kuriérskej spoločnosti a faktúra.
    • Predfaktúrou - Po skompletizovaní objednávky bude na objednaný tovar vystavená predfaktúra. Predfaktúra bude zaslaná na e-mail zákazníka. Zákazník môže predfaktúru uhradiť prostredníctvom služby internet banking cez banku, v ktorej má aktivovaný účet, alebo vložením peňazí na účet predávajúceho. Splatnosť predfaktúr je 3 dni.
    • V hotovosti - Iba v prípade osobného odberu tovaru. Platba prebehne v mieste prebratia tovaru vo veľkosklade predávajúceho.

   4. Tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom Kuriérskych spoločností. Cena poštovného pri odbere tovaru do 50,-€ s DPH, s platbou vopred, (t.j. predfaktúra) je stanovená na 2,90 € s DPH. V prípade dodania tovaru na dobierku je cena poštovného 3,90 € s DPH. Pri odbere tovaru s celkovou hodnotou nad 50,-€ s DPH, zákazník neplatí za doručenie. Pri osobnom odbere tovaru neúčtujeme cenu za doručenie. Osobný odber tovaru je možný na adrese:  Strojnícka 20, 08001 Prešov v pracovných dňoch v čase: 8:00 - 16:00. V prípade ak si takto objednaný tovar zákazník po vyzvaní neprevezme do 3 pracovných dní budeme si účtovať skladné vo výške 1,-€ s DPH za každý začatý deň uskladnenia. Ceny za dodanie platia pre územie Slovenskej republiky. Pri zásielkach do iných krajín postupujeme podľa dohody.

   5. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

   6. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

   7. Štandardná doba dodania tovaru je 10 až 15 pracovných dní. V prípade, že sa tovar v sklade nenachádza ani u distribútora je doba dodania do 30 dní.

   8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

   9. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

   10. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

   11. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

   12. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 6.2. tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

   13. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

   14. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 30 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim v lehote uvedenej v bode 6.5.

   15. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.


  7. Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a zmenách kúpnej zmluvy
   1. Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená akceptácia objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou ( e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

   2. Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť akceptáciou zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

   3. Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 15 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

   4. Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke, a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

   5. Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.


  8. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy
   1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia § 12 ods.1 zákona č.10/20 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru).

   2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).

   3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

   4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (e-mailom alebo poštou) a to vyplnením formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

   5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale, a to osobne alebo vo forme poistenej zásielky.

   6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

   7. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu, ktorú zaplatil kupujúci. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho. 

   8. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v tomto odseku Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


  9. Reklamačné a záručné podmienky
   1. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje nedostatky, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

   2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto nedostatky už v čase prevzatia tovaru.

   3. Ak tovar vykazuje nedostatky, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle elektronického obchodu predávajúceho a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Podobu reklamačného formulára určí predávajúci a jeho podobu/vzor umiestni na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

   4. Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:
    • doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom).
    • doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na vlastné náklady do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

   5. Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť nedostatky tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

   6. V prípade, že servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za nedostatok tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

   7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na nedostatky, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

   8. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu vecí, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak s tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

   9. V zmysle platnej legislatívy predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

   10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


  10. Nárok na uplatnenie záruky
   • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
    • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo tovaru.
    • neoznámením zjavných nedostatkov pri prevzatí tovaru.
    • uplynutím záručnej doby tovaru.
    • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
    • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
    • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
    • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
    • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
    • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
    • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
   • Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.


  11. Alternatívne riešenie sporov on-line (RSO)
   • Vážení zákazníci, v súvislosti s nariadením Európskej komisie Vás chceme informovať o Vašich právach a nárokoch, ktoré si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Riešenie sporov prostredníctvom alternatívneho riešenia šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected].


  12. Podmienky nákupu v kategórii Bazár-používaná výbava
   1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré sa prejavia po predaji použitého tovaru.
   2. Predávajúci zodpovedá len za vady, o ktorých vie a je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť (§ 596) OZ.
   3. Pokiaľ by predávajúci na ne neupozornil, kupujúci má právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým (§ 597) OZ.
   4. Toto právo má kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu.


  13. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

   2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 13.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 13.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

   3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.

   4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

   5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

   6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

   7. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
    1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
    2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
    3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
    4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
    5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
    6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
    7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
    8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
    9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
    10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
    11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
    12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
    13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
    14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
     a) zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
     b) oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
     c) v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
     d) konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
    15. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
    16. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
    17. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

   8. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
    1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: CEBRA s.r.o., 17. novembra 100, 08001 Prešov, IČO 46702083, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 26151/P; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: [email protected] alebo telefonicky na čísle: +421 948 64 24 34;
    2. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
    3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
    4. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
    5. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
    6. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
    7. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
    8. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

   9. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
    Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

    1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.

    2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

    3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
     a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
     b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
     c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
     d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
     e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
     f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

    4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
     a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
     b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
     c) Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
     d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
     Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

    5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

    6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

    7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

    8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

    9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

   10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
    1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

    2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

    3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

    4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

   11. Obmedzenie práv dotknutej osoby
    O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.


  14. Elektronická faktúra
   1. Kupujúci týmto vyjadruje svoj súhlas zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s tým, aby mu Predávajúci fakturoval poskytnuté služby faktúrou vyhotovenou aj v elektronickej forme (ďalej ako elektronická faktúra alebo E-faktúra).

   2. Kupujúci berie na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme a že Predávajúci bude Kupujúcemu posielať faktúry v elektronickej forme. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že faktúra v elektronickej forme nebude podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. 

   3. Elektronická faktúra je zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom.

   4. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených v elektronickej forme je zaručená tým, že bude vyhotovená vo formáte PDF.

   5. Predávajúci bude elektronickú faktúru doručovať Kupujúcemu listinnou formou alebo elektronickou poštou výlučne z mailovej adresy Predávajúceho: [email protected], a to na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento poskytol Predávajúcemu, (ďalej len e-mailová adresa). Doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu Kupujúceho sa považuje za predloženie a doručenie faktúry za poskytnuté služby Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúcemu bude doručená faktúru z inej e-mailovej adresy, ako je uvedená v tomto bode, zaväzuje sa o tomto e-maile bezodkladne informovať Predávajúceho.

   6. Kupujúci týmto vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese poskytnutej Predávajúcemu. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje jemu sprístupnené v elektronickej faktúre doručenej na jeho e-mailovú adresu v zmysle týchto podmienok, sú predmetom obchodného tajomstva , a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Predávajúci nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese Kupujúceho, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie Kupujúceho.

   7. Kupujúci je povinný vopred písomne oznámiť Predávajúcemu akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä zmenu e-mailovej adresy, pod., v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré nenahlásením vzniknú Predávajúcemu i Kupujúcemu.

   8. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Kupujúceho do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k Kupujúcemu, alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Kupujúceho naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.

   9. V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Kupujúcemu Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu, ak mu faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Kupujúcim nie je Predávajúci povinný preukazovať odoslanie tejto faktúry a táto sa považuje za preukázateľne doručenú.


  15. Faktúra
   1. Pri zálohovej platbe do 15 dní vyhotovíme Zálohovú faktúru k prijatej platbe.
   2. Záverečnú faktúru pri zálohovej platbe vystavujeme až po dodaní všetkého tovaru.
   3. Faktúry vyhotovujeme a zasielame podľa čl.13.


  16. Záverečné ustanovenia
   1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

   2. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

   3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

   4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

   5. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
    Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
    odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
    tel.č.: 051/7721 597
    fax č.: 051/ 7721 596